Zaznacz stronę
Dofinansowanie – kluczowe dla powodzenia projektu

Dofinansowanie – kluczowe dla powodzenia projektu

Duża część środków UE przeznaczonych na wdrażanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 została przeznaczona na finansowanie projektów inwestycyjnych. Skala, wartość oraz zakres oddziaływania takich inwestycji ma często istotne znaczenie zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla gospodarki danego regionu czy całego kraju. Właściwe przygotowanie, a następnie realizacja tego typu projektów jest przedsięwzięciem wysoce skomplikowanym, wymagającym posiadania wiedzy eksperckiej, a także znajomości szeregu regulacji.

Podczas procesu inwestycyjnego najwięcej mówimy o postępach prac na budowie, pokazujemy je na zdjęciach i filmach z kolejnych dni i miesięcy ciężkiej pracy. Tymczasem mało wiemy o tym, co w tym czasie dzieje się w biurze inwestora.

A dzieje się dużo, od czynności administracyjnych dotyczących pracy biura, przez szczegółową kontrolę dokumentów budowlanych składanych przez wykonawcę robót, po finansowe rozliczenie tego, co na budowie zostało już wykonane.

Nie inaczej dzieje się w Porcie Czystej Energii – spółce, której jedynym właścicielem jest Miasto Gdańsk, powstałej w celu realizacji przełomowego projektu dla systemu gospodarki odpadami w całej metropolii gdańskiej. To projekt, który będzie miał pozytywne oddziaływanie na cały nasz region.

Wdrożenie w życie tak ważnego zamierzenia inwestycyjnego było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Bardzo ważną rolę pełni w nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący Instytucją Wdrażającą POIiŚ.

Pozyskanie dofinansowania

Projekt „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku” przebył długą drogę, która zakończyła się sukcesem – pozyskaniem 270 696 804,83 zł dofinansowania, co stanowi 48%  łącznych kosztów projektu netto.

Aby możliwe było otrzymanie dotacji, należało prawidłowo przygotować projekt. Wiązał się z tym szereg zadań do realizacji:

  • uzyskanie oceny oddziaływania obiektu budowalnego na środowisko,
  • uzyskanie warunków zabudowy i prawa własności,
  • wybór projektanta inwestycji,
  • wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie uzgodnień,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę od organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów – kosztorysu inwestorskiego,
  • opracowanie dokumentacji wykonawczej.

W tym miejscu, należy nadmienić, że historia budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI w. kiedy to przedstawiciele Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyczno-Cieplnego oraz Zakładu Utylizacyjnego przedstawili Marszałkowi Województwa Pomorskiego porozumienie o współpracy w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału energetycznego gospodarki odpadami.

Kolejnym kamieniem milowym było podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie prac przygotowawczych projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. To podczas realizacji tego projektu przygotowawczego podjęto działania istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia, z czego kluczowym było przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego na wybór Wykonawcy inwestycji w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  Tym samym główny projekt został przygotowany do realizacji i można było złożyć wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW całej inwestycji.

Ciekawym faktem jest, że projekt budowy Portu Czystej Energii musiał spełnić wymagania dwóch działań szczegółowo określonych w opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a mianowicie Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, II. oś priorytetowa POIiŚ oraz Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, II. oś priorytetowa POIiŚ. Założenia działania związanego z wysokosprawną kogeneracją, zakładają realizację kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z odpowiednimi sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu. To sprawia, że nasz zakład będzie nie tylko ostatnim ogniwem w systemie gospodarki komunalnej metropolii, ale również nowoczesną elektrociepłownią.

Wracając do tematu finansowania, należy zauważyć, że dotacja ze środków Unii Europejskiej nie jest jedynym źródłem funduszy dla realizacji tego przedsięwzięcia. Port Czystej Energii uzyskał również dofinansowanie w formie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzupełnienie finansowania projektu.

Proces rozliczania 

Po długiej fazie przygotowania projektu, zarówno od strony budowlanej, jak i związanej z pozyskaniem finansowania, obecnie trwa etap rozliczania i sprawozdawczości przed instytucjami udzielającymi wsparcia. Wiąże się z tym comiesięczne składanie wniosków o płatność, w których przedstawiana jest każda opłacona faktura wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiednie wykonanie prac budowlanych.

Sprawozdawczość obejmuje każde źródło finansowania projektu, co wymaga szczególnej uwagi od zespołu zajmującego się tym zadaniem. Mając na uwadze wydatkowanie środków publicznych i związaną z tym dużą liczbę przepisów prawnych i innych wytycznych, które gwarantują legalność wydatkowania tych środków, zespół PCE szczegółowo analizuje każdą płatność, a następnie rozlicza je we współpracy z NFOŚiGW.

Warto wspomnieć, że obecnie projekt znajduje się na poziomie 15 procent zaawansowania finansowego.

Każdy etap procesu inwestycyjnego i każda jego część są bardzo istotne dla powodzenia całości przedsięwzięcia. Dzięki współpracy specjalistów wielu dziedzin – inżynierów, pracowników budowlanych, finansistów, prawników – możliwe jest obecnie oglądanie kolejnych etapów prac budowlanych, realizowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednak to właściwe przygotowanie projektu, ustalenie modelu finansowania i pozyskanie funduszy jest koniecznym i bardzo pracochłonnym wstępem, który pozwala na realizację dalszych etapów projektu.

 

Na dzień dzisiejszy potrzebujemy energii ze spalania odpadów. Rozmowa z Profesorem Grzegorzem Wielgosińskim

Na dzień dzisiejszy potrzebujemy energii ze spalania odpadów. Rozmowa z Profesorem Grzegorzem Wielgosińskim

“Według oficjalnych danych GUS każdy z nas wytwarza rocznie ponad 300 kilogramów odpadów rocznie” – od tej informacji zaczyna rozmowę dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska. „Jedynie 30% odpadów powstających w naszych domach to selektywnie zbierane surowce nadające się do recyklingu. Resztę stanowią odpady zmieszane” – dodaje.

 

Po co w Gdańsku nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów? Docelowo, mamy przekazywać do recyklingu 65% początkowej masy odpadów, co oznacza, że pozostaje jeszcze 35% odpadów. Wolno nam będzie składować maksymalnie 10%, a resztę tych odpadów musimy przetworzyć termicznie – dodaje w rozmowie profesor Wielgosiński. Energia powstająca w wyniku termicznego przekształcania odpadów pozwoli zastąpić węgiel, obecnie wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym i ciepłej wody do naszych domów.
Profesor Grzegorz Wielgosiński dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz naukowym faktom, promuje spalarnie odpadów jako efektywne źródła energii oraz sposób na zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Profesorem, w celu pogłębienia swojej wiedzy na ten temat.

 

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej.  Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa racy oraz Dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Z wykształcenia jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska oraz inżynierii reakcji chemicznych, w szczególności w zakresie oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesach spalania. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. W latach 2003-2010 był autorem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami medycznymi dla województwa pomorskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu radomszczańskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu sochaczewskiego oraz gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Żychlin. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia: planu implementacji dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, planu implementacji dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, opracowania „Analiza potrzeb budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych w Polsce”, „Przegląd polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów”.

Autor książki „Termiczne przekształcanie odpadów” wydanej w 2020 roku oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza” wydanego w 2018 roku.

Po co nam w Gdańsku spalarnia? Podcast ze Sławomirem Kiszkurno

Po co nam w Gdańsku spalarnia? Podcast ze Sławomirem Kiszkurno

Po co nam w Gdańsku spalarnia? Podcast ze Sławomirem Kiszkurno

Nowa spalarnia odpadów wpisuje się w ideę zrównoważonego zarządzania odpadami w mieście. Gdańsk od jakiegoś czasu promuje ideę gospodarki cyrkularnej, w której zużywane surowce powinny zostawać jak najdłużej w obiegu i nie powinny być marnowane. ZTPO pełni ważną funkcję w gospodarce obiegu zamkniętego, zagospodarowując te odpady, które nie nadają się do recyklingu oraz według przepisów Unii Europejskiej nie mogą być składowane.

 

Pomimo tego, że spalarnie odpadów są bardzo popularnym rozwiązaniem w wielu krajach, a w naszym kraju funkcjonuje ich już osiem, instalacje te są ciagle owiane atmosferą wątpliwości oraz mitów. Do czego Gdańsku potrzebna jest spalarnia? Jak recykling oraz termiczne przekształcanie odpadów uzupełniają się w zrównoważonej gospodarce? Jakie osiągniemy korzyści po uruchomieniu spalarni i czemu nie musimy martwić się o emisje? Oraz najważniejsze – jakie jest najważniejsze proekologiczne przesłanie płynące z nowej inwestycji? Na te pytania odpowiada Sławomir Kiszkurno w poniższej rozmowie.

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!

Jak funkcjonująca spalarnia wpłynie na opłaty ponoszone przez mieszkańców?

Jak funkcjonująca spalarnia wpłynie na opłaty ponoszone przez mieszkańców?

Jak funkcjonująca spalarnia wpłynie na opłaty ponoszone przez mieszkańców?

Nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów domknie system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku i metropolii trójmiejskiej. Instalacja pozwoli 35 gminom biorącym udział w projekcie na niezależność w obszarze zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu, tzw. frakcji energetycznej. Niezależność ta wpłynie na bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilizację opłat ponoszonych przez mieszkańców za zagospodarowanie wytwarzanych w domach odpadów komunalnych.

Zmiany prawa w Polsce w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które obserwujemy od kilku lat, nijak się mają do stabilizacji i optymalizacji systemu gospodarki odpadami w gminach. Brak w nich dalekosiężnej wizji funkcjonowania gospodarki odpadami w Polsce. Niemniej jednak chaos tych zmian doprowadził do nadmiernych wzrostów kosztów utrzymania systemów gospodarki odpadami w gminach i tym samym podwyżek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Te nieprzemyślane zmiany prawa szczególnie dotykają gminy, w których nie funkcjonuje jeszcze system oparty o instalację termicznego przekształcania odpadów, popularnie zwaną spalarnią. 

Koszty zagospodarowania frakcji energetycznej

Około 40% wagi odpadów komunalnych trafiających do instalacji komunalnych, po procesie MBP stanowi tzw. frakcję energetyczną. To odpady nienadające się do recyklingu, o kaloryczności powyżej 6MJ/kg, których zgodnie z obowiązującym prawem od 2016 r. nie można składować. Są to np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, styropian, zabrudzony papier, folie po słodyczach, serkach, jak również odpady z nierecyklingowalnych tworzyw sztucznych. Koszt zagospodarowania odpadów energetycznych, to w całym budżecie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku przeszło 20% wydatków. Jest to kwota ok. 30 milionów złotych rocznie, tak więc bardzo wysoka. Obecnie odpady energetyczne wyjeżdżają z Gdańska, z Zakładu Utylizacyjnego, samochodami do tego przystosowanymi, niestety po coraz wyższej cenie. Cena wzrasta, ponieważ ilość odpadów energetycznych z roku na rok również wzrasta, a brak jest w kraju odpowiednich instalacji do ich zagospodarowania. Doświadczenia pokazują, że proces inwestycyjny budowy spalarni trwać może nawet kilkanaście lat. Popyt przewyższa podaż, a ceny dyktuje rynek. Efekt – rok do roku płacimy za odbiór odpadów energetycznych coraz więcej. Jeszcze dwa lata temu było to ok. 160 zł/t, a obecnie około 500 zł/t. Warto zaznaczyć, że w obecnie rozstrzyganych przetargach organizowanych przez duże miasta, kwoty te przekraczają wartość 1000 zł/t.  Bywa i tak, że w przetargach nie ma żadnych ofert i to jest sytuacja najgroźniejsza, bo wymusza wiele patologii i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska skutków.

Ile będzie kosztować termiczne przekształcenie odpadów w spalarni?

Koszty, które gminy będą ponosić za przekształcenie odpadów w gdańskiej instalacji są znane i z góry ustalone na 25 lat. W trakcie eksploatacji wartość ta będzie aktualizowana o wskaźniki makroekonomiczne takie jak np. inflacja. Tak więc funkcjonujący Zakład, z określoną i znaną ceną zapewni przewidywalność, bezpieczeństwo i możliwość długofalowego planowania w ramach systemu. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi się bilansować – oznacza to, że wszystkie wydatki związane z gospodarką odpadami np. odbiór i transport, zagospodarowanie, inwestycje, edukacja, nadzór i administracja, itd. są finansowane tylko i wyłącznie z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Port Czystej Energii wpłynie więc na stabilizację całego systemu, a w konsekwencji opłat ponoszonych przez mieszkańców. 

Sceptycy spalarni mówią o ogromnych kosztach jej budowy. To prawda, koszty są wysokie, ponieważ zastosowana jest w nich najnowocześniejsza technologia głównie związana z oczyszczaniem spalin. Ponad połowa kosztów instalacji to system oczyszczania spalin, który gwarantuje spełnienie najbardziej restrykcyjnych norm dot. emisji i zaostrzonego monitoringu – dzięki czemu możemy powiedzieć, że spalarnie są wyjątkowo bezpieczne dla mieszkańców i środowiska. W przypadku gdańskiej instalacji budowa finansowana jest z dwóch źródeł. Blisko połowa kosztów budowy pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania z UE. Pozostała część to pożyczka z NFOŚiGW, którą będziemy jako Spółka przez lata eksploatacji Zakładu spłacać. Należy zwrócić uwagę, że koszt budowy instalacji jest uwzględniony w cenie na bramie, a mimo to cena za zagospodarowanie frakcji energetycznej jest nadal znacznie niższa, niż obecnie dyktowana przez rynek zewnętrzny. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że spalarnia będzie miała przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła – one również są uwzględnione w modelu finansowym. Wpływają one na obniżenie tzw. „opłaty na bramie” za termiczne przekształcenie każdej tony odpadów, tym samym koszty te w mniejszym stopniu obciążą w przyszłości portfel każdego z mieszkańców, których odpady trafią do naszej instalacji. 

Ale czy będzie taniej dla mieszkańców?

Nie można jednoznacznie powiedzieć, że budowa spalarni wpłynie wprost na obniżenie opłat ponoszonych przez mieszkańców. Nie mamy wpływu na inne zmienne wchodzące w skład całego systemu, chociażby dlatego, że nie wiemy, jak w przyszłości zmieni się prawo. Jednak dla części budżetu przeznaczonego na zagospodarowanie frakcji energetycznej, przyszłość jest znana i tu możemy mówić o dużej stabilizacji. To bardzo ważne, ponieważ jedną z głównych przyczyn tegorocznej fali podwyżek opłat w całej Polsce jest stale rosnący koszt zagospodarowania frakcji energetycznej, jako tej najtrudniejszej do zagospodarowania, a dodatkowo obwarowanej ograniczeniami w postaci magazynowania, składowania i termicznego przekształcania. 

Dla Gdańska i jego mieszkańców, jak i pozostałych gmin uczestniczących w projekcie, budowa spalarni odpadów komunalnych to docelowo wielomilionowe oszczędności każdego roku, które będą mogły być przeznaczone na cele inwestycyjne, aby wzmacniać lepszą segregację odpadów u źródła i umożliwić gminom osiąganie wyższych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Tu również pojawia się kolejny argument za funkcjonowaniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów – ale o tym szerzej w następnych publikacjach.

O kosztach funkcjonowania gdańskiej instalacji i jej wpływie na system mówiłem szerzej podczas Pomorskiego Eko Forum 18 listopada 2020 roku. Zainteresowanych zachęcam do odsłuchania prezentacji dostępnej pod poniższym linkiem:

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!

Port Czystej Energii – ostatni, brakujący element układanki „odpadowej”

Port Czystej Energii – ostatni, brakujący element układanki „odpadowej”

Port Czystej Energii – ostatni, brakujący element układanki „odpadowej”

Nowoczesna spalarnia odpadów to ostatni element niedokończonej układanki „odpadowej” w Gdańsku, jak i pozostałych gmin w regionie. Po jej uruchomieniu staniemy się doskonale zorganizowaną metropolią w tym zakresie. Doskonale zorganizowaną, czyli bezpieczną i przewidywalną, a to w gospodarce, bez względu na jej profil jest najważniejsze.

 

Historia przedsięwzięcia

Rozpoczęliśmy budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku – powszechnie zwanego spalarnią. To efekt zaangażowania i przede wszystkim wytrwałości w planowaniu tej inwestycji zarówno konkretnych osób, jak i instytucji. Pomimo, iż pierwszą wielokryterialną analizę lokalizacyjną dla instalacji przeprowadził Marszałek Województwa Pomorskiego, dalsze prace i działania koordynowane były przez Urząd Miejski w Gdańsku, który wskazał Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. jako lidera tego przedsięwzięcia w regionie. Powstał dedykowany choć niewielki zespół, który z dodatkowym wsparciem do dzisiaj tym projektem zarządza –  już pod szyldem spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. Przygotowania trwały przeszło 10 lat, a  prace przyspieszyły w roku 2011, kiedy to rozpoczęła się realizacja projektu „System Gospodarki Odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej”, projektu przygotowawczego dofinansowanego ze środków UE.

Początkowo projekt zakładał budowę większej instalacji, która docelowo miała obsługiwać 9 instalacji komunalnych (dawniej RIPOK), do których trafiają odpady z całego województwa pomorskiego. Po wykonaniu studium wykonalności, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przepustowość spalarni ustalona została na 250 000 ton/rok odpadów w postaci tzw. frakcji energetycznej. Tak się jednak nie stało. Część samorządów podjęła pochopne decyzje i wraz z nadzorowanymi przez siebie instalacjami komunalnymi i wycofała się ze wspólnego projektu. Ostatecznie, w oparciu o 3 instalacje (ZU Szadółki, ZUO Gilwa Mała, ZUOS Tczew) przyjmujące odpady z 35 pomorskich gmin, docelowa wielkość spalarni wyniosła 160 000 ton. Dla takiej instalacji 9 października 2020 roku zostało wydane pozwolenie na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku, które stało się ostateczne 26 maja 2020 roku.

Podpisanie umowy z Wykonawcą Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Formuła PPP

Gdańska instalacja budowana jest przez włosko-francuskie konsorcjum trzech światowych liderów w zakresie technologii, budowy i eksploatacji tego typu instalacji – Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Dalkia Wastenergy – z którym umowę podpisaliśmy w maju 2018 roku. Wybór Wykonawcy (partnera prywatnego) w formule DBO czyli zaprojektuj, wybuduj i eksploatuj to nie przypadek. Ze względu na niewielkie doświadczenia w termicznym przekształcaniu odpadów, a kilka lat temu jeszcze praktycznie żadne, postawiliśmy na doświadczone konsorcjum firm. W trybie dialogu konkurencyjnego wybrany został Wykonawca z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania, budowy i technologii, ale przede wszystkim eksploatacji, którą przewidzieliśmy na przeszło 25 lat.

Wizualizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku

Początek budowy

Po dwóch latach pracy przygotowawczej i projektowej, w maju 2020 roku, wydane zostało Wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót. Tym samym inwestycja weszła w kolejny etap realizacji. W lipcu 2020 roku rozpoczęły się intensywne prace ziemne na terenie działki inwestycyjnej, które trwają do dnia dzisiejszego. Przed nami budowa zaplanowana na trzy kolejne lata. W połowie 2023 roku planowane są rozruchy, aby na koniec roku oddać do eksploatacji instalację, tak długo wyczekiwaną w regionie pomorskim. Będzie to największa inwestycja w historii Gdańska i regionu związana z gospodarką odpadami. Dzięki funkcjonującemu zakładowi będziemy przekształcać odpady nienadające się do recyklingu, a w efekcie tego procesu powstanie energia elektryczna i ciepło. Cały proces przebiegać będzie z korzyścią dla środowiska i mieszkańców Gdańska. Funkcjonujący zakład nie będzie tylko instalacją spalającą odpady, ale przyjazną środowisku elektrociepłownią domykającą system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku i regionie.

Idea bloga

Blog Portu Czystej Energii, który otwieram właśnie niniejszym tekstem, ma przybliżyć Państwu nie tylko naszą instalację, ale również świat odpadów w perspektywie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, ideę gospodarki cyrkularnej, edukacji ekologicznej i inne ciekawe zagadnienia z obszaru naszej działalności. Chcemy, żeby był dla Państwa źródłem wiedzy i inspiracji. Dla nas z kolei jest możliwością na szersze przedstawienie niektórych zagadnień, podzielenie się pozyskanymi informacjami i doświadczeniami, zarówno naszymi, jak i innych. Autorzy treści na bloga – pracownicy, współpracownicy, znajomi i przyjaciele, osoby zaangażowane w projekt Portu Czystej Energii – to przede wszystkim pasjonaci i to również chcemy Państwu pokazać.

Mam nadzieję, że nowopowstały blog będzie dla Państwa ciekawą lekturą.   

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!

Zmiana czcionki
Kontrast