Zaznacz stronę

Na dzień dzisiejszy potrzebujemy energii ze spalania odpadów. Rozmowa z Profesorem Grzegorzem Wielgosińskim

Na dzień dzisiejszy potrzebujemy energii ze spalania odpadów. Rozmowa z Profesorem Grzegorzem Wielgosińskim

“Według oficjalnych danych GUS każdy z nas wytwarza rocznie ponad 300 kilogramów odpadów rocznie” – od tej informacji zaczyna rozmowę dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska. „Jedynie 30% odpadów powstających w naszych domach to selektywnie zbierane surowce nadające się do recyklingu. Resztę stanowią odpady zmieszane” – dodaje.

 

Po co w Gdańsku nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów? Docelowo, mamy przekazywać do recyklingu 65% początkowej masy odpadów, co oznacza, że pozostaje jeszcze 35% odpadów. Wolno nam będzie składować maksymalnie 10%, a resztę tych odpadów musimy przetworzyć termicznie – dodaje w rozmowie profesor Wielgosiński. Energia powstająca w wyniku termicznego przekształcania odpadów pozwoli zastąpić węgiel, obecnie wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym i ciepłej wody do naszych domów.
Profesor Grzegorz Wielgosiński dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz naukowym faktom, promuje spalarnie odpadów jako efektywne źródła energii oraz sposób na zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Profesorem, w celu pogłębienia swojej wiedzy na ten temat.

 

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej.  Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa racy oraz Dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Z wykształcenia jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska oraz inżynierii reakcji chemicznych, w szczególności w zakresie oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesach spalania. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. W latach 2003-2010 był autorem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami medycznymi dla województwa pomorskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu radomszczańskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu sochaczewskiego oraz gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Żychlin. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia: planu implementacji dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, planu implementacji dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, opracowania „Analiza potrzeb budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych w Polsce”, „Przegląd polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów”.

Autor książki „Termiczne przekształcanie odpadów” wydanej w 2020 roku oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza” wydanego w 2018 roku.